* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .nl, .com, .eu, .be, .net